Data Conversion

Access to MySQL

Download Access to MySQL

Access to MySQL là công cụ chuyển databases của Microsoft Access sang định dạng file database của sever MySQL.


Access to Oracle

Download Access to Oracle

Access to Oracle là chương trình chuyển database của Microsoft Access sang định dạng file database của sever Oracle.


Excel to Oracle

Download Excel to Oracle

Excel to Oracle là chương trình chuyển data của MS Excel sang database của Oracle. Mỗi bảng tính sẽ trở thành một bảng, mỗi hàng sẽ trở thành một bản ghi.


MSSQL to MySQL

Download MSSQL to MySQL

MSSQL to MySQL là chương trình chuyển database của MS SQL sang định dạng file database của sever MySQL.


MySQL to Access

Download MySQL to Access

MySQL to Access là chương trình chuyển đổi database MySQL sang định dạng Microsoft Access.


MySQL to MSSQL

Download MySQL to MSSQL

MySQL to MSSQL là chương trình chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever MSSQL.


MySQL to Oracle

Download MySQL to Oracle

MySQL to Oracle là chương trình để chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.


Oracle to MySQL

Download Oracle to MySQL

Oracle to MySQL là chương trình chuyển đổi database Oracle sang định dạng file database của Microsoft SQL.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com