download Easy Unrar, Unzip & Zip

Easy Unrar, Unzip & Zip

Download Easy Unrar, Unzip & Zip

Easy Unrar, Unzip & Zip là ứng dụng cho phép bạn giải nén file rar và zip dễ dàng. Nó bao gồm một trình duyệt các tập tin trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Easy Unrar, Unzip & Zip hỗ trợ tất cả các phiên bản của file rar, lưu trữ được bảo vệ bởi password và lưu trữ đa phần (tính năng này nằm trong phiên bản cao cấp).


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com