giảm dung lượng hình ảnh

Quick Image Resizer

Download Quick Image Resizer

Quick Image Resizer là chương trình rất mạnh mẽ, kỹ thuật dễ dàng thay đổi kích thước ảnh của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com