Lockdown Pro - Khóa ứng dụng cho android

Lockdown Pro – Khóa ứng dụng

Download Lockdown Pro – Khóa ứng dụng

Bạn lo lắng người khác truy cập tin nhấn, đọc trộm Email hay Facebook… của bạn? Bạn cần một giải pháp? Lockdown Pro là một ứng dụng tuyệt vời giúp bạn tránh được những nổi lo lắng trên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com