thiết kế bài giảng online

LectureMAKER

Download LectureMAKER

LectureMAKER là phần mềm soạn giáo án điện tử và các nội dung e-Learning miễn phí ngay trên Windows PC của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com