Aerlink: Wear Connect for iOS cho android

Aerlink: Wear Connect for iOS

Download Aerlink: Wear Connect for iOS

Aerlink: Wear Connect for iOS là ứng dụng rất hữu ích, cho phép người dùng kết nối Android Wear với iPhone dễ dàng. Hiện tại, Aerlink tương thích với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com