data converter

MSSQL to Oracle

Download MSSQL to Oracle

MSSQL to Oracle là chương trình chuyển đổi database Microsoft SQL sang định dạng file database của sever Oracle.


DBF to MySQL

Download DBF to MySQL

DBF to MySQL là chương trình chuyển database DBase/FoxPro/Clipper (*.dbf) sang định dạng file database của sever MySQL.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com