Intelligent Converters

PDF-to-Word API

PDF-to-Word API

  • 18/07/2015 15:04

PDF-to-Word API là một thư viện dành cho các nhà phát triển phần mềm.


Excel Export Kit

Excel Export Kit

  • 18/07/2015 09:20

Excel Export Kit là gói phần mềm xuất data từ file MS Excel sang databases của MySQL, Oracle và MS SQL.


Excel to MySQL

Excel to MySQL

  • 18/07/2015 09:12

Excel to MySQL là chương trình chuyển đổi bảng của Microsoft Excel vào database của MySQL.


Access to MySQL

Access to MySQL

  • 18/07/2015 09:00

Access to MySQL là công cụ chuyển databases của Microsoft Access sang định dạng file database của sever MySQL.


Access to Oracle

Access to Oracle

  • 18/07/2015 08:53

Access to Oracle là chương trình chuyển database của Microsoft Access sang định dạng file database của sever Oracle.


MySQL Migration Toolkit

MySQL Migration Toolkit

  • 18/07/2015 08:48

MySQL Migration Toolkit là gói phần mềm chuyển đổi bất kỳ data source sang MySQL và ngược lại.


MSSQL to Oracle

MSSQL to Oracle

  • 18/07/2015 08:42

MSSQL to Oracle là chương trình chuyển đổi database Microsoft SQL sang định dạng file database của sever Oracle.


DBF to MySQL

DBF to MySQL

  • 18/07/2015 08:36

DBF to MySQL là chương trình chuyển database DBase/FoxPro/Clipper (*.dbf) sang định dạng file database của sever MySQL.


Excel to Oracle

Excel to Oracle

  • 17/07/2015 16:56

Excel to Oracle là chương trình chuyển data của MS Excel sang database của Oracle. Mỗi bảng tính sẽ trở thành một bảng, mỗi hàng sẽ trở thành một bản ghi.


MSSQL to MySQL

MSSQL to MySQL

  • 17/07/2015 16:37

MSSQL to MySQL là chương trình chuyển database của MS SQL sang định dạng file database của sever MySQL.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com